Woonservicezone (WSZ) Asperen

Asperen is een kleine kern met een landelijk karakter en heeft ongeveer 3.200 inwoners. De kern vergrijst net iets minder snel dan de andere kernen van de gemeente Lingewaal, maar gezien de demografische ontwikkelingen ontstaat naar verwachting een druk op seniorenhuisvesting. De gemeente Lingewaal wil in Asperen daarom een woonservicezone ontwikkelen. In deze zone moet een samenhangend aanbod van wonen, zorg en welzijn geboden worden.

Wat?

In Asperen bestaat ook, zowel vanuit inhoudelijke als vanuit fysieke kansen, een goede mogelijkheid om een woonservicezone te ontwikkelen voor het gebied rondom het dorpshuis, waar ook het gezondheidscentrum is gerealiseerd. Tevens is het wenselijk om in deze zone de supermarktfunctie te behouden. De toenemende vergrijzing, maatregelen van de rijksoverheid en de wens van veel mensen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, maken dat de ontwikkeling van woonservicezones een vlucht heeft genomen. Een ontwikkeling die de overheid stimuleert, onder meer door de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet regelt dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en dat ze de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Waarom?

In januari 2010 is met het Manifest van Lingewaal onder andere een visie op leefbaarheid vastgesteld: in 2030 hebben alle kernen hun basisvoorzieningen behouden. Er zijn voorzieningen voor jeugd tot 12 jaar, waar mogelijk in een brede school. Er is een ontmoetingsruimte en een zorgvoorziening passend bij de schaal van de kern. Tevens zijn slimme combinaties gemaakt in gezamenlijke accommodaties en multifunctionele gebouwen.

Begin 2012 heeft de gemeenteraad volgens de criteria kansrijk en urgent de volgende pilots benoemd: de brede school Herwijnen, de multifunctionele accommodatie in Heukelum en de woonservicezone in Asperen. Sindsdien wordt door de wethouders, vertegenwoordigers van instellingen en de gemeente en ICSadviseurs intensief gewerkt aan het realiseren van deze projecten.

Wie?

Betrokken partners zijn de gemeente Lingewaal, het bestuur van het dorpshuis Asperen, de Spar, woningcorporatie KleurrijkWonen, de plaatselijke zorgaanbieder Avondlicht.

Planning

Op 12 september 2013 heeft de gemeenteraad kennis genomen van de voortgangsrapportage betreffende de ontwikkeling van de Woonservicezone in Asperen en ingestemd met de aanpassingen in de grondexploitatie De Eng door verkoop van grond aan Kleurrijk Wonen.

De huidige 42 gestapelde woningen in de Van Langerakstraat voor ouderen zijn functioneel en technisch verouderd. KleurrijkWonen is bezig de herontwikkeling van de locatie te onderzoeken. Als gevolg hiervan moeten de huidige bewoners geherhuisvest worden. Herhuisvesting kan in o.a. in nieuwbouw. Een kavel op de Eng is hiervoor geschikt. Om deze reden heeft de gemeenteraad ingestemd met de verkoop van grond aan De Eng aan Kleurrijk Wonen.

Contact

Neem bij vragen over zorg en welzijn contact op met mevrouw R. Dekker van afdeling Maatschappelijke Zaken, gemeente Lingewaal via telefoonnummer (0345) 634000 of e-mail r.dekker@lingewaal.nl.

Neem bij vragen over het dorpshuis contact op met de heer H. van Zuilekom van afdeling Maatschappelijke Zaken, gemeente Lingewaal via telefoonnummer (0345) 634000 of e-mail h.vanzuilekom@lingewaal.nl.