Wethouder Griedo Bel

Portefeuille

> 3e Loco-burgemeester
> Gebouwenbeheer
> Civiele werken
> Milieu
> Verkeer en Vervoer
> Volksgezondheidsbeleid
> Sociaal Domein:
   1. Participatie
   2. Wmo
   3. Brede Welzijnsorganisatie Lingewaal
   4. Jeudzorg
> Bibliotheekwerk
> Ontwikkelingssamenwerking
> Recreatie en Toerisme
> Kunst en Cultuur
> Monumentenzorg
> Projectwethouder:
  1. Centrumplan Vuren

Ambtsgebonden nevenfuncties

> Lid speerpuntberaad Agribusiness Regio Rivierenland
> Lid speerpuntberaad Recreatie en Toerisme Regio Rivierenland
> Lid portefeuilleberaad Wonen & Zorg Regio Rivierenland
> Lid portefeuilleberaad WMO/jeugd Regio Rivierenland
> Lid Regionaal Arbeidsmarktbeleid Platform (RAP) Arbeidsmarktregio Gorinchem
> Portefeuillehoudersoverleg Regionaal arbeidsmarktbeleid Arbeidsmarktregio Gorinchem
> Lid vervoerberaad Regio Rivierenland provincie Gelderland
> Lid bestuurlijke stuurgroep Regiotaxi / basismobiliteit provincie Gelderland
> Lid (voorzitter) portefeuillehoudersoverleg Regiotaxi / Basismobiliteit Regio Rivierenland
> Lid Algemeen Bestuur AVRES
> Lid Algemeen Bestuur AVRI
> Lid Dagelijks Bestuur AVRI (o.a. IBOR-taken; GO-overleg)
> LID AB Bestuur Belasting Samenwerking Rivierengebied (uit hoofde van DB lid AVRI)
> Lid stuurgroep Vesting3hoek
> Bestuurlijke Adviesgroep A27 Houten-Hooipolder (agendalid)
> Lid portefeuillehoudersoverleg Bibliotheek Rivierenland;
> Lid Algemeen Bestuur ODR (OmgevingsDienst Rivierenland)
> Lid Algemeen Bestuur GGD Gelderland Zuid
> Lid Dagelijks Bestuur School en Bedrijf Alblasserwaard/Vijfheerenlanden
> Stuurgroep ‘ik kies rivierenland gezond’ GGD
> Regionaal Werkbedrijf “Werkwaard” Alblasserwaard / Vijfheerenlanden
> Lid stuurgroep Netwerk Waterketen Regio Rivierenland (NWrR)
> Lid Taakgroep Rijn/Waal VNR (Vereniging Nederlandse Riviergemeenten)
> RBT (Regionaal Bureau voor Toerisme) Rivierenland
> Lid algemene Vergadering van Aandeelhouders Uiterwaarde
> Lid Dagelijks Bestuur Uiterwaarde (voorheen BV Recreatiemaatschappij Rivierengebied)
> Lid (voorzitter) Algemeen Bestuur Natuur- en Recreatieschap Lingegebied
> Lid bestuurlijk afstemmingsoverleg GGOR/Natura2000 Lingegebied – Diefdijk Zuid (GGOR=Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regiem)
> Lid Cultuurpact Rivierenland
> Lid portefeuillehoudersoverleg milieu Regio Rivierenland
> Lid stuurgroep GNL

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

> Ambtenaar gemeente Zederik (onbezoldigd i.v.m. politiek ambtdrager)
> KNVB-scheidsrechter district Zuid I (onbezoldigd; onkostenvergoeding)

Politieke partij

Partij van de Arbeid

Contact

Opmerkingen of vragen voor de wethouder? Bel 0345 - 63 40 50 of stuur een e-mail naar bestuur@lingewaal.nl.