Wet openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur is een algemeen rechtsbeginsel dat stelt dat de burger het recht heeft te weten hoe de overheid werkt. Dit beginsel is intussen ook in de wetgeving van meerdere landen uitgewerkt. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt de toegang tot informatie bij bestuursorganen. Het uitgangspunt is dat informatie van de overheid openbaar is, tenzij één van de uitzonderingsgronden van de Wob van toepassing is.

De Wob regelt uw recht op informatie van de overheid. De gemeente verstrekt op allerlei manieren uit eigen beweging informatie over het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Bijvoorbeeld via de pers, via de eigen website of door het uitgeven van folders en brochures. Overheidsinformatie is in principe openbaar, tenzij de Wob bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Iedereen kan bij een bestuursorgaan met een beroep op de Wob informatie opvragen over een bepaalde bestuurlijke aangelegenheid. Persoonlijke beleidsopvattingen, privacygevoelige informatie en stukken die concurrentiegevoelige informatie van bedrijven bevatten, zijn uitgesloten van de mogelijkheid om ze met een beroep op de wet Wob in te zien. Maar ook hierop zijn uitzonderingen mogelijk gemaakt door de rechter en het Verdrag van Arhus. Op persoonsgegevens en privacygevoelige gegevens van natuurlijke personen (dus, geen bedrijven) geldt de Wet bescherming persoonsgegevens.

U kunt een Wob verzoek schriftelijk via brief of fax indienen bij de gemeente. Het digitaal indienen van een Wob verzoek is expliciet uitgesloten. Bij ieder verzoek om informatie gaan wij na of de Wob op dat verzoek van toepassing is. Afhankelijk van de uitkomst daarvan wordt een verzoek gehonoreerd of (gedeeltelijk) geweigerd. Wij behandelen uw gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Een Wob-verzoek indienen

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt dat u recht hebt op informatie van de gemeente. Op deze manier hebt u meer inzicht in het gemeentelijk handelen. De gemeente geeft zelf informatie over haar beleid via persberichten, huis-aan-huisbladen of op de website. Wilt u informatie over gemeentelijk beleid dat nog niet openbaar is? Dien dan bij de gemeente een Wob-verzoek in. Dit is een verzoek om openbaarmaking van de informatie.

Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U vermeldt het onderwerp waarover u informatie wilt ontvangen in het verzoek.
  • De informatie die u wilt, moet bij de gemeente aanwezig zijn.
  • De informatie moet gaan over het beleid van de gemeente, inclusief de voorbereiding en uitvoering daarvan.
  • De informatie die u wilt, moet zijn vastgelegd op een gegevensdrager zoals papier, film, foto, tape of een computerbestand.

U kunt een Wob-verzoek alleen schriftelijk indienen:

  • De gemeente beslist binnen vier weken op uw verzoek.
  • De gemeente kan deze termijn verlengen met vier weken. Zij moet u dan uitleggen waarom de termijn verlengd wordt. Dit moet schriftelijk, vóórdat de eerste vier weken voorbij zijn.
  • Wijst de gemeente uw verzoek toe, dan kan zij de informatie op verschillende manieren aan u geven. Zo kunt u een kopie krijgen van een document of een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen inzien.
  • Wijst de gemeente uw verzoek af of beslist de gemeente niet binnen de termijn? U kunt binnen zes weken bezwaar maken.
  • Beslist de gemeente niet binnen de termijn op uw verzoek? U hebt dan recht op een dwangsom en u kunt direct beroep instellen bij de rechter. U moet dan eerst de gemeente in gebreke stellen. Gebruik hiervoor het formulier ingebrekestelling Lingewaal.

Afwijzen Wob-verzoek

De gemeente wijst uw verzoek af als een van de uitzonderingen in de Wob van toepassing is. Bijvoorbeeld wanneer het verstrekken van de informatie de veiligheid van Nederland schaadt of wanneer het gaat om vertrouwelijke persoons- of bedrijfsgegevens.