Waterberging Asperen

In 2016 realiseert het aannemersbedrijf Sterk-Heukelum B.V. in opdracht van de gemeente Lingewaal en Waterschap Rivierenland een waterberging langs de Leerdamseweg te Asperen. De werkzaamheden vinden plaats vanaf januari tot en met eind april.

Wat

De werkzaamheden omvatten:

  • graven van een vijverpartij tussen de Nieuwstraat en de Stardam;
  • herinrichting van het volkstuinenterrein langs de Graswalseweg;
  • opheffen volkstuinen aan de Detsteeg en herinrichten van het terrein;
  • verruimen van een duiker onder de Stardam en van een duiker tussen de watergang langs de Leerdamseweg en de zwemplas De Wiel (een duiker is een koker die watergangen met elkaar verbindt),
  • kappen van 14 bomen op het volkstuinenterrein aan de Detsteeg, 46 bomen op het volkstuinenterrein aan de Graswalseweg en 5 bomen langs de Leerdamseweg tussen de Nieuwstraat en de Wiel.

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met dhr. Borowski van de gemeente Lingewaal via T. (0345) 634029.

Waarom

Bij hevige neerslag (gemiddeld 1 keer in 100 jaar) moet een grote hoeveelheid water worden geborgen dan wel afgevoerd om overstroming in de nieuwbouw van Asperen te voorkomen. Vanwege het te hoge waterpeil in de Linge moet het overtollig hemelwater in de omgeving van de nieuwbouw van Asperen geborgen worden. In de kern Asperen moet hiervoor 1,35 hectare extra waterberging gecreĆ«erd worden.

De waterberging wordt gerealiseerd op het perceel grond gelegen tussen de Leerdamseweg, Stardam, Nieuwstraat en het gemeentehuis. In verband met het voormalige kasteel Waddestein worden de werkzaamheden in samenwerking met de archeologen uitgevoerd.

Kasteel Waddestein

Speciale aandacht vereist het voormalige Kasteel Waddestein, dat direct ten noorden grenst aan het plangebied en waarvan de grachten binnen het plangebied vallen. De vroegste fase van dit kasteel gaat terug tot de 12e eeuw. In 1204 werd het kasteel verwoest door Willem de Eerste, de Tiende Graaf van Holland. Later heeft Johan van Arkel het kasteel herbouwd in kleine, maar wel sterkere vorm. Vanaf de late middeleeuwen stond het aan de rand van de stad Asperen, buiten de walmuren. Op dat moment telde het kasteel vier verdiepingen en was het opgetrokken uit dikke muren. Het kasteel was omgracht en alleen bereikbaar via een houten brug naar de voorburcht, het tuinmanshuis en de kasteeltuin, alle binnen de walmuren gelegen. Op een plattegrond uit de 16e eeuw van Jacob van Deventer zijn deze zaken duidelijk zichtbaar (figuur 1). In het rampjaar van 1672 is het kasteel door de Fransen opgeblazen. Later zijn de aanwezige muurresten gesloopt, waarschijnlijk voor de winning van bouwmateriaal. De funderingen, en mogelijk een deel van de muren, bleven echter onder het maaiveld bewaard. De voorburcht bleef bij de verwoestingen van 1672 deels gespaard en was begin vorige eeuw nog zichtbaar.

Figuur 1