WaalWeelde West

De Waal is de breedste en drukst bevaren waterweg van West-Europa. Het is een prachtige rivier met veel landschappelijke variatie dankzij de afwisseling van ruimte en besloten delen een brede vaargeul en nevengeulen, economische activiteit en ruimte en verlatenheid, ruige natuur en landbouwgronden. Die variatie kan echter ook leiden tot een verrommeld landschapsbeeld en versnippering van de verschillende gebieden. Om dat te voorkomen en waar nodig oplossingen te vinden is een langetermijnvisie nodig. Hiervoor is de Visie WaalWeelde opgesteld.

Logo WaalWeelde

Het programma WaalWeelde is er op gericht om de Waal en haar omgeving mooier, veiliger, natuurlijker en economisch sterker te maken. In het programma werken betrokken partijen onder regie van de provincie Gelderland nauw met elkaar samen.

Waarom?

De Waal zal in de toekomst grotere hoeveelheden water moeten kunnen afvoeren dan nu het geval is. Dat is een gevolg van de klimaatverandering. Om te zorgen dat al het water veilig kan worden afgevoerd, moet de inrichting van de Waal en haar uiterwaarden worden aangepast.
Daarnaast zijn er door de klimaatverandering ook perioden met grotere droogte te verwachten, waarin de rivier door het uitblijven van regen een sterk verlaagde afvoer heeft. Ook hiermee moet rekening gehouden worden bij de (her-)inrichting. De uiterwaarden van de Waal herbergen belangrijke natuurwaarden. Zij zijn daarom grotendeels aangewezen als onderdeel van het Europese netwerk van natuurgebieden: Natura 2000. Deze aanwijzing brengt met zich mee dat een aantal natuurtypen en leefgebieden voor diersoorten beschermd en uitgebreid moet worden. Dit is noodzakelijk voor een duurzame bescherming van deze planten en dieren. Daarnaast zijn de uiterwaarden als geheel aangewezen als onderdeel van de landelijke Ecologische Hoofdstructuur (EHS), die ook bescherming en uitbreiding van leefgebieden en soorten beoogt.

De Waal en haar uiterwaarden hebben uiteraard meer functies dan waterafvoer en natuur. Scheepvaart en watergebonden bedrijven zijn erg belangrijk voor de economie van Nederland en van het rivierengebied zelf. In steden en dorpen is er behoefte aan woningen aan of dicht bij de rivier, en de Waal is een belangrijke bestemming voor toeristen en recreanten. Het gebied kent verder een rijke cultuurhistorie, waarvan de oude handelsplaatsen, kastelen en ruïnes getuigen. De eeuwenlange strijd tegen het water is zichtbaar in de dijken, kaden, wielen en strangen.

De Waal is de laatste twintig jaar het decor van grootschalige natuurontwikkelingsprojecten. Van oudsher is er de functie van het gebied als bron voor bouwgrondstoffen: zandwinning voor metsel- en betonzand en kleiwinning voor de baksteenindustrie. Bovendien biedt de Waal misschien kansen voor verschillende vormen van duurzame energieopwekking. WaalWeelde wil ook deze functies versterken.

In de Visie WaalWeelde worden de volgende doelstellingen beschreven:

 • Ontwikkeling in het gebied zodat hoogwaterveiligheid op de lange termijn (2100) gegarandeerd is;
 • Versterking van ruimtelijke kwaliteit van het gebied;
 • Versterking van de economie;
 • Voldoen aan natuurdoelstellingen voor het gebied;
 • Verbetering recreatief gebruik en aantrekken van toerisme;
 • Zichtbaar maken van de cultuurhistorie;
 • Ontwikkelingen klimaat en duurzaamheid.

Wie?

Cluster West bestaat uit de gemeenten Maasdriel, Zaltbommel, Neerijnen en Lingewaal. Deze vier gemeenten werken samen met Rijkswaterstaat, Dienst Landelijk Gebied, Waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland en diverse maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en kennisinstituten.

Planning

 • 2009: De Visie WaalWeelde en het Masterplan WaalWeelde West vormen het inhoudelijke vertrekpunt voor de structuurvisie.
 • 2011: Vaststelling van de Startnotitie Milieueffectrapportage (MER) door de betrokken overheden.
 • 2012: Fase ‘Onderzoeken’: De eerste schetsen worden onderzocht. Betrokkenen kunnen reageren via de website van het project WaalWeelde, tijdens inloopavonden in juni 2012 en tijdens de publieksdag Beleef de Waal op 22 september 2012.
 • 2013-2014: De formele inspraakprocedure, waarin iedereen die dat wenst een schriftelijke zienswijze op het (voor-)ontwerp van de structuurvisie kan indienen.
 • 2014: De gemeenteraden en Provinciale Staten besluiten over de structuurvisie. Deze is dan richtinggevend voor toekomstige ontwikkelingen en bestemmingsplannen.

Contact

Neem bij vragen contact op met de heer H. van Middelaar van afdeling Ruimtelijke Zaken, gemeente Lingewaal via telefoonnummer (0345) 634 000 of e-mail h.vanmiddelaar@lingewaal.nl. Kijk voor meer informatie op www.waalweelde.nl en www.ruimtevoorderivier.nl.