Verwijderen asbest daken

De Subsidieregeling verwijderen asbest daken is voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden.

Voor de verwijdering van asbestdaken geldt per 1 januari 2016 de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Per jaar is € 10 miljoen beschikbaar. Als een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar hele bedrag is al besteed, dan verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar. De regeling vervalt op 1 januari 2020. Naast de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken kunnen bedrijven ook nog gebruik maken van fiscale regelingen voor verwijdering van asbest.

Verwijderen asbest

Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van asbest. Een particulier mag maximaal 35 m2 asbest dak dat in goede toestand is zelf verwijderen. De gemeente kan u informeren onder welke voorwaarden dit mag. Verwijdering van asbest moet altijd gemeld worden bij de gemeente. In de meeste gevallen moet een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf het asbest dak verwijderen.

Subsidie

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbest dak met een maximum van € 25.000 per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbest dak meer dan 35 m2 bedraagt. U kunt uw aanvraag indienen binnen een termijn van zes maanden na de verwijdering van het asbest dak. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Aanvragen kunt u doen via mijn.rvo.nl.

Heeft u vragen over het verwijderen van asbest daken? Bel dan 088 042 42 42 of kijk op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest.

Handhaving verbod asbest daken

Gemeenten kunnen eigenaren met een boete (dwangsom) dwingen om het asbest dak, zoals golfplaten en dakleien, te verwijderen. Is een asbest dak in een heel slechte toestand of verwaarloosd? Dan kan de gemeente nu al eisen om het dak meteen te (laten) verwijderen. Beschadigde daken mogen niet tot 2024 blijven liggen. Gemeenten handhaven het verbod op asbestdaken. De handhaving ligt soms bij de provincie, bijvoorbeeld in een beperkt aantal gevallen bij grote bedrijven.