Veiligheid in Lingewaal

Veiligheid is een belangrijk thema, ook in Lingewaal. De gemeente streeft naar een veilige woon- en leefomgeving voor haar inwoners, ondernemers, bezoekers en recreanten. Veiligheid en openbare orde zijn wettelijke taken van de gemeente. Onder andere rampenbestrijding en hulpverlening vallen hieronder. De gemeente heeft de taak rampen en zware ongevallen te voorkomen en te bestrijden.

Rampenbestrijding is in beginsel een gemeentelijke verantwoordelijkheid. De burgemeester heeft het opperbevel bij de rampenbestrijding. Bij rampen van meer dan plaatselijke betekenis kan de besluitvorming over het te voeren beleid alsmede over de operationele aansturing naar het regionale niveau worden getrokken.

Het college van burgemeester en wethouders is belast met de organisatie van:

  • de brandweerzorg;
  • de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
  • de geneeskundige hulpverlening.

Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid

In 2015 is door de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018, inclusief toezicht en handhaving op de Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten vastgesteld. Hierin staan de uitgangspunten op het gebied van veiligheid voor de komende jaren. In het door het college vastgestelde Uitvoeringsplan 2015 staan de activiteiten voor dit jaar. De accenten kunnen jaarlijks verschuiven, bijvoorbeeld als er actie moet worden ondernomen op een plotseling ontstane situatie. Het beleid is opgesteld aan de hand van de landelijk vastgestelde methode van de VNG (Kernbeleid Veiligheid) met hulp van een aantal inwoners uit Lingewaal.

Preventie

Naast het maken van beleid en het optreden bij problemen, besteden we ook veel aandacht aan preventie. Door goede voorlichting helpen wij onze inwoners om bijvoorbeeld inbraken te voorkomen, het huis brandveilig te maken en informeren wij over hoe te handelen mocht er zich toch iets voor doen. In het kader van preventie is onder meer de Veilig wonen krant huis-aan-huis bezorgd. Ook in het Lingewaaljournaal wordt regelmatig aandacht besteed aan veiligheid.

Veiligheidsenquête

De gemeente heeft in 2015 huis-aan-huis een enquête verspreid om de veiligheidsbeleving van inwoners te onderzoeken. In de enquête hebben wij vragen voorgelegd over onder andere de veilige woon- en leefomgeving, jeugd en veiligheid, bedrijvigheid en veiligheid en fysieke veiligheid. Ruim 20% van de inwoners heeft de enquête ingevuld. De uitkomsten zijn representatief, behalve voor het onderdeel jeugd en veiligheid. Die vragen zijn te weinig beantwoord. De antwoorden geven een goed beeld van het veiligheidsgevoel van de inwoners. Maar we kunnen ook nagaan wat op het gebied van veiligheid, in zowel beleid als uitvoering, in de aankomende jaren mogelijk extra aandacht verdient. Hieronder vindt u de resultaten per kern.