Uw persoonlijke situatie

Indicatie

In januari 2016 hebben de Wmo-consulentes alle inwoners met een AWBZ-indicatie van het CIZ bezocht en de indicaties opnieuw beoordeeld. Mensen die in aanmerking kwamen voor ondersteuning op grond van de Wmo, kregen deze toegekend.

In de Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaal 2015 heeft de gemeente opgenomen, dat het college een door hen aangewezen adviesinstantie om advies kan vragen over de uitvoering van de Wmo. Dit is belangrijk voor de beoordeling van de aanvraag van een inwoner voor een voorziening. Ook heeft de gemeente een overeenkomst met Argonaut uit Soest afgesloten voor advies op het medische vlak. Ook heeft de gemeente een overeenkomst met Brabantzorg voor de levering van ergotherapie. Deze therapie wordt ingeschakeld bij onder andere het passen van niet-standaard rolstoelen en scootmobielen.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Wanneer een maatwerkvoorziening aan u wordt toegekend, kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Met een pgb kunt u zelf zorg, hulp of begeleiding inkopen en bepalen bij welke zorgverlener u dit doet. Dit mag ook een mantelzorger zijn. U krijgt het geld hiervoor niet op uw rekening gestort, maar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt rechtstreeks voor uw zorg.

Aan het aanvragen van een pgb zitten echter wel voorwaarden. U moet kunnen uitleggen waarom het gewone zorgaanbod, ook wel zorg in natura genoemd, van gemeente Lingewaal niet bij uw situatie past. Daarnaast moet u het pgb zelf kunnen beheren en zorgverleners contracteren, aansturen en de administratie doen. U kunt ook iemand machtigen om dit voor u te doen. U moet ervoor zorgen dat de diensten, hulpmiddelen en aanpassingen die u aanschaft ook veilig en van goede kwaliteit zijn. Is de zorg die u zelf inkoopt duurder dan zorg in natura? Dan mag de gemeente uw aanvraag niet weigeren. Wel kan het zijn dat u de extra kosten zelf moet betalen.

Voor een aanvraag kunt u terecht bij het Wmo-loket van de gemeente Lingewaal.

Eigen bijdrage

Voor sommige vormen van zorg vanuit de Wmo is het nodig dat u een eigen bijdrage betaalt. Een eigen bijdrage is meestal inkomensafhankelijk. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent of u een eigen bijdrage moet betalen voor de zorg die u ontvangt. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en het inkomen van uw eventuele partner. Het CAK kijkt hierbij ook naar de hoogte van uw eigen vermogen is.

Op www.hetcak.nl vindt u rekenprogramma's waarmee u zelf kunt berekenen wat uw eigen bijdrage ongeveer zal zijn. De eigen bijdrage is nooit hoger dan de kostprijs van de aan u toegekende voorziening.

Gecontracteerde zorgaanbieders

Gemeente Lingewaal heeft afspraken gemaakt met verschillende zorgaanbieders. Samen met een Wmo-consulent of medewerker van het sociaal team Lingewaal bepaalt u welke organisatie het beste bij uw situatie past.