Subsidievormen

De gemeente Lingewaal kent vier subsidievormen.

Budgetsubsidie

De budgetsubsidie is een subsidie waarbij met (professionele) instellingen duidelijke prestatieafspraken worden gemaakt, die worden vastgelegd in uitvoeringsovereenkomsten. Hierin is opgenomen welke activiteiten de organisatie moet uitvoeren en welke prestaties zij moet leveren, maar ook wat de gevolgen zijn wanneer daaraan niet is voldaan. Een budgetsubsidie kan worden aangevraagd door organisaties zonder winstoogmerk, die als doel hebben activiteiten uit te voeren ten behoeve van het welzijn van de inwoners van Lingewaal. De activiteiten moeten passen binnen de beleidsdoelen van de gemeente en het gemeentelijke beleid uitvoeren. De activiteiten die worden georganiseerd moeten zich richten op de inwoners van de gemeente en worden uitgevoerd binnen Lingewaal.

Subsidie aanvragen.

Waarderingssubsidie

Een waarderingssubsidie is een subsidie die wordt verstrekt per organisatie/instelling voor het realiseren van kleinschalige activiteiten op initiatief van vrijwilligers(organisaties) en adviesraden. Deze subsidie is éénmalig; het jaarlijkse budget voor waarderingssubsidies is beperkt, wat de mogelijkheid van structurele verstrekking ook uitsluit.

Een waarderingssubsidie kan tijdens het kalenderjaar worden aangevraagd en bedraagt ten hoogte 50% van de kosten van de activiteit, met een maximum van € 2.000,-.

Subsidie aanvragen.

Investeringssubsidie

Investeringssubsidies zijn bedoeld voor twee vormen van investeringen, namelijk:

  • Noodzakelijke investeringen in en aan accommodaties voor multifunctioneel gebruik. Onder 'noodzakelijk' wordt verstaan dat zonder de investering de organisatie/instelling in haar bestaan wordt bedreigd, of dat activiteiten niet (meer) kunnen plaatsvinden.
  • Investeringen die randvoorwaardelijk zijn voor de instandhouding van basisvoorzieningen.

Subsidie is beschikbaar voor het dekken van kosten voor investeringen aan niet-commerciële inrichtingen tot maximaal 50% van de investeringslasten. De organisatie/instelling moet de overige lasten voor de investering zelf dragen door zelfwerkzaamheid, eigen bijdragen, sponsoring en/of financiering. Uit de begroting moet meerjarig blijken dat de organisatie/instelling de kapitaallasten en de lasten voor beheer en onderhoud kan dragen. De aanvrager moet de kosten en de financiering daarvan onderbouwen.

Subsidie aanvragen.

Garantstelling

Uitgangspunt is dat organisaties, instellingen en kredietverstrekkers de zaken onderling regelen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, dus zonder tussenkomst van de gemeente. De garantstelling voor leningen wordt gevraagd wanneer geldgevers niet bereid zijn om zonder garantie van de gemeente leningen te verstrekken. Het aangaan van een lening onder gemeentegarantie is vaak bestemd voor het doen van investeringen bij het bouwen van een nieuwe accommodatie of het verbouwen van bestaande accommodaties. In enkele gevallen ook voor de aanschaf van goederen, wanneer dit nodig is voor het in stand houden van basisvoorzieningen. Ook komt het voor dat er goedkopere geldleningen aangeboden worden, wanneer de geldlening onder een gemeentegarantie wordt verstrekt.

Een gemeentegarantie wordt niet zo maar verleend voor alle doeleinden. In artikel 2 van de Algemene subsidieverordening is een groot aantal beleidsterreinen vastgelegd waarop subsidiëring mogelijk is indien aan de criteria wordt voldaan