Subsidie aanvragen

Hoe vraagt u subsidie aan?

Iedere subsidieaanvraag moet schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal. Het formulier downloadt u hieronder. U kunt het formulier ook aanvragen bij de afdeling Maatschappelijke Zaken via 0345 - 63 40 00 of info@lingewaal.nl.

Online subsidie aanvragen

Als u subsidie aanvraagt, dien dan de volgende gegevens in:

 1. Een beschrijving van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt;
 2. De doelstellingen en resultaten, die daarmee worden nagestreefd, en hoe de activiteiten aan dat doel bijdragen. In het bijzonder moet u aangeven in welke mate de activiteiten gericht zijn op de gemeente of haar inwoners en op door de gemeente vastgestelde doelstellingen of beleidsterreinen;
 3. Een begroting en dekkingsplan van de kosten van de activiteiten, waarvoor u subsidie aanvraagt. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij andere bestuursorganen of private organisaties of personen aangevraagde subsidies of vergoedingen voor dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan;
 4. De stand van de egalisatiereserve op het moment van de aanvraag.

Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt, moet u ook een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar als bijlagen toevoegen aan het aanvraagformulier.

Subsidieverordening

In de Algemene Subsidieverordening Lingewaal 2011 zijn de mogelijke subsidievormen opgenomen, net als de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor subsidie.

Inkomsten

Bij de investeringssubsidie is een van de voorwaarden dat uw organisatie eerst zelf actief inkomsten moet verwerven. Dit kan door middel van het heffen van contributie, het heffen van entreegelden, het verwerven van extra inkomsten uit acties, het actief benaderen van sponsoren en door fondsenwerving. Op het gebied van fondsenwerving kan stichting Welzijn Lingewaal informatie verstrekken. Ook via internet is informatie in te winnen.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

De gemeente beoordeelt in de eerste plaats uw aanvraag op verschillende punten, waaronder:

 • Is de aanvraag tijdig ingeleverd?
  1. Voor een budgetsubsidie uiterlijk 1 juli in het jaar voorafgaand aan het jaar, of de jaren waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.
  2. Voor een waarderingssubsidie:
   • Voor het lopende begrotingsjaar uiterlijk 13 weken voor uitvoering van de activiteiten waarop de aanvraag betrekking heeft;
   • Voor het volgende begrotingsjaar uiterlijk 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.
 • Zijn alle benodigde stukken (bijlagen) ingeleverd?
 • Is het vastgestelde subsidieaanvraagformulier gebruikt.

Wanneer er stukken ontbreken of als er voor de beoordeling van uw aanvraag aanvullende gegevens nodig zijn, dan krijgt u hiervan bericht. U moet ons dan vóór de aangegeven datum de gevraagde informatie toesturen. Als u niet aan dit verzoek voldoet, kan uw aanvraag verder niet in behandeling worden genomen.

Als alle gegevens zijn ontvangen en orde bevonden, dan wordt uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld.

Na deze inhoudelijke beoordeling besluit het college van burgemeester en wethouders of uw aanvraag gehonoreerd of afgewezen wordt. U krijgt van dit besluit schriftelijk bericht. We noemen dit een subsidiebeschikking. De hoogte van de subsidie wordt (mede) bepaald door de subsidiegrondslagen die door het college zijn vastgesteld, door de beschikbare financiële middelen en het door u aangevraagde bedrag.

De gemeenteraad stelt jaarlijks de gemeentebegroting (in oktober/november) vast en vormt daarmee een besluit over de hoogte van het totale budget dat voor het komende jaar beschikbaar is voor onder andere subsidies.

Beoordeling van uw aanvraag

Alle subsidieaanvragen worden inhoudelijk beoordeeld op de volgende punten:

 • Passen de activiteiten binnen het gemeentelijke beleid en de beleidsdoelen zoals opgenomen in het Manifest van Lingewaal en andere beleidsdocumenten;
 • Welke bijdrage(n) levert/leveren naar verwachting de activiteit(en) aan het realiseren van het gemeentelijk beleid;
 • Wordt voldaan aan de Algemene Subsidieverordening Lingewaal 2011 en de van toepassing zijnde beleidsregels.

Daarnaast gelden voor de volgende subsidies extra beoordelingscriteria:

Waarderingssubsidie

 • De mate waarin de activiteit vernieuwend is. Dit moet blijken uit de toelichting op de aanvraag. Activiteiten die eerder zijn uitgevoerd, of waarvoor eerder subsidie is aangevraagd, komen niet voor subsidieverstrekking in aanmerking.
 • De activiteit moet gericht zijn op doelgroepen die ondersteuning nodig hebben bij deelnemen aan de maatschappij: jeugd, ouderen, kwetsbare doelgroepen.
 • De activiteit moet breed toegankelijk zijn in de gemeente.

Investeringssubsidie

 • De mate waarin de accommodatie multifunctioneel wordt gebruikt. Accommodaties voor één enkele organisatie komen niet voor een bijdrage van de gemeente in aanmerking.
 • De mate waarin de investering noodzakelijk en onuitstelbaar is.
 • De mate waarin de vereniging/organisatie zelf bijdraagt in de investering.
 • De wijze van uitvoering van de investering (sober, dit ter beoordeling aan het college).

Garantstelling

Belangrijke vastgelegde criteria om geen subsidie te verlenen zijn:

 • Overschrijding van het subsidieplafond.
 • Subsidieverstrekking past niet binnen het vastgestelde gemeentelijk beleid.
 • De aanvrager kan ook zonder de subsidieverstrekking over voldoende gelden beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden.

Beslistermijn

Het college van burgemeester en wethouders beslist over een aanvraag voor een budgetsubsidie uiterlijk vóór 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend. Voor een waarderingssubsidie beslist het college over de aanvraag:

 • Binnen dertien weken na de datum waarop de aanvraag voor het lopende jaar is ontvangen, of
 • Uiterlijk vóór 31 december van het jaar waarin de aanvraag voor het komende jaar is ingediend.

Op aanvragen voor een investeringssubsidie of een garantstelling is artikel 4:14, onderdeel 3. van de wet van toepassing.

U ontvang subsidie

Bij het toekennen van subsidie wordt in de beschikking in ieder geval beschreven:

 • De reden (motivatie) waarom u de subsidie ontvangt;
 • Voor welke activiteiten de subsidie bestemd is;
 • Het maximaal beschikbare subsidiebedrag;
 • De wijze van uitbetaling.

Afwijzing

Bij het afwijzen van uw aanvraag wordt in de beschikking gemotiveerd waarom uw activiteiten niet in aanmerking komen voor subsidie.

Bezwaar aantekenen

Wanneer u het niet eens bent met een beslissing en u kunt op basis van argumenten aantonen dat deze onjuist is, kunt u tegen dit besluit bezwaar aantekenen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u bij de gemeente een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. In de beschikking wordt altijd aangegeven op welke wijze u dit moet doen.

Aangeraden wordt om, vóórdat u formeel bezwaar aantekent, contact op te nemen met de behandelend ambtenaar. Deze kan u een nadere (verhelderende) toelichting geven.

Vragen?

Neem bij vragen contact op met de afdeling Maatschappelijke Zaken van de gemeente Lingewaal via telefoonnummer 0345 - 63 40 00 of e-mail info@lingewaal.nl.

De tekst op deze pagina geeft een globaal beeld van het subsidiebeleid van de gemeente Lingewaal. Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.