Samenwerking Geldermalsen, Neerijnen, Lingewaal

De gemeente Lingewaal onderzoekt samen met de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen welke mogelijkheden er zijn voor samenwerking. Lingewaal is samen met Geldermalsen en Neerijnen bezig met een vervolgproces over mogelijke samenwerking. In dit vervolgproces zijn een aantal vraagstukken onderzocht. Deze onderzoeken zijn vrijwel afgerond. Na afronding kan een definitief besluit genomen worden.

Meer informatie over het hoe en waarom ziet u in deze korte film

Planning

Begin 2016 hebben de colleges van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal een plan van aanpak vastgesteld. Dit plan van aanpak geeft aan welke stappen gezet moeten worden om antwoord te krijgen op de resterende vragen. Het plan van aanpak is in het afgelopen halfjaar uitgevoerd en is bijna afgerond.

Besluitvorming

Op 6 oktober 2016 is een extra raadsvergadering gepland waarop de gemeenteraden van Lingewaal, Geldermalsen en Neerijnen een besluit nemen naar aanleiding van het uitgevoerde plan van aanpak.

Historie

In januari 2016 heeft de gemeenteraad een besluit genomen naar aanleiding van het onderzoeksrapport: “GNL: samen sterker” van het bureau SeinstravandeLaar.

In de eerste plaats heeft de gemeenteraad de intentie uitgesproken dat de beoogde intensivering van de samenwerking tussen de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal als ‘stip op de horizon’ de vorm aanneemt van een bestuurlijke fusie. Daarbij is besloten nog niet te participeren in Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB).

Tevens heeft de gemeenteraad besloten om een aantal zaken te doen of te onderzoeken, voordat een definitief besluit kan worden genomen over de samenwerking met Geldermalsen en Neerijnen. Voor Lingewaal is het realiseren van de uitvoeringsagenda van het Manifest van belang. Samenwerking is pas aan de orde als zeker is dat dit door kan gaan.

In alle drie gemeenten is een burgerconsultatie gehouden. In Lingewaal heeft dit in de maanden mei en juni van dit jaar plaatsgevonden.

Daarnaast zijn vraagstukken op het gebied van beheerplannen, woningbouwplannen, financiële aspecten behandeld in de afgelopen periode.

Het rapport “GNL: samen sterker” is opgesteld eind 2015, nadat de gemeenteraad in november 2014 had besloten om verdergaande samenwerking tussen Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal te onderzoeken. In juni 2014 heeft de gemeenteraad een enquête gehouden onder de inwoners van Lingewaal en in elke kern bijeenkomsten zijn geweest over de mogelijkheden voor samenwerking met omliggende gemeenten. Ook heeft Lingewaal gesprekken gehad met de gemeenten waarmee kan worden samengewerkt.

Documenten GNL raadsvergadering 6 oktober

Documenten GNL rapport Samen Sterker 27 november 2015

Documenten GNL overig