Privacyverklaring

Bescherming van uw privacy

De gemeente Lingewaal verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publiekrechtelijke taken. De gemeente verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Recht op privacy

Iedereen heeft recht op privacy. Daarom gaat de gemeente zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. De gemeente Lingewaal verstrekt uw (persoons)gegevens niet zonder uw toestemming aan derden, tenzij de gemeente daartoe wettelijk recht op heeft. Voor de omgang met persoonsgegevens bestaan duidelijke regels die worden voorgeschreven in de Algemene verordening persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens gebruikt de gemeente niet voor commerciële doeleinden.

Beveiligingsmaatregelen

De gemeente gaat veilig om met persoonsgegevens. Hiervoor neemt de gemeente maatregelen om misbruik, verlies en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen.

Geheimhoudingsplicht

Medewerkers van de gemeente Lingewaal hebben een geheimhoudingsplicht. Daarnaast hebben alleen medewerkers toegang tot persoonsgegevens, die daartoe bevoegd zijn. De functionaris gegevensbescherming houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy.

Uw rechten

Als inwoner heeft u een aantal rechten waardoor u het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente kunt controleren.

De rechten die u heeft zijn:

  • recht op informatie
  • recht op inzage
  • recht op verbetering
  • recht op aanvulling
  • recht op verwijdering of afscherming

Ook kunt u ons vragen uw persoonsgegevens niet te gebruiken. Ieder betrokkene kan altijd een verzoek op grond van de AVG indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal. Het college moet binnen vier weken kosteloos aan het verzoek van betrokkene voldoen. Gemeente Lingewaal heeft voor 2 manieren gekozen om de verzoeken op grond van de AVG te honoreren, namelijk:

Uitbesteden van bewerken van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens deelt de gemeente in principe niet met derden, maar het komt voor dat wij het verwerken van uw gegevens uitbesteden aan een externe partij. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens.

Gemeentelijke website

Wanneer u onze website bezoekt, worden gegevens vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie gebruikt de gemeente nooit voor het identificeren van individuele personen. De gemeente Lingewaal gebruikt persoonsgegevens, die via de website worden verzameld, alleen voor het doel waarmee u ze achterlaat. We houden ons hierbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming. Als u bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op uw aanvraag te reageren.

Cookies

De gemeente Lingewaal gebruikt alleen technische en functionele cookies. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Hiermee optimaliseren wij onze website.

Melden van persoonsregistraties

De gemeente Lingewaal verwerkt alleen uw persoonsgegevens als daar een grondslag voor is of als u daar zelf toestemming voor geeft. Een grondslag is bijvoorbeeld de goede vervulling van de wettelijke en publiekrechtelijke taken. Als het nodig is, meldt de gemeente de verwerking van persoonsgegevens aan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging Privacyverklaring

Gemeente Lingewaal kan deze privacyverklaring altijd wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de gemeente Lingewaal gepubliceerd zijn.

Meer informatie

Voor vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens of over uw rechten, of een klacht hierover neemt u contact op met de gemeente via e-mail of via het telefoonnummer 0345 - 63 40 00. Wilt u meer weten over privacy kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.