Verslag van de raad (07-02-2018)

Dit item is verlopen op 07-03-2018.

Op 25 januari heeft de gemeenteraad vergaderd. U vindt het volledige verslag op http://lingewaal.raadsinformatie.nl. De raad heeft onder andere de volgende besluiten genomen:

Duurzaamheidslening

De raad besluit unaniem de verordening duurzaamheidslening gemeente Lingewaal 2018 vast te stellen en hiervoor een bedrag van € 300.000,- ter beschikking te stellen.

OZB-tarieven 2018

De raad besluit unaniem de verordening onroerendezaakbelastingen 2018-2, met daarin opgenomen de nieuwe tarieven vast te stellen. Dit onder gelijktijdige intrekking van de verordening onroerendezaakbelastingen 2018.

Motie Statiegeldalliantie

Namens de fracties van de ChristenUnie, het CDA en de PvdA dient mw. A. van Willigen-Verstegen een motie in met betrekking tot de Statiegeldalliantie. Het college wordt verzocht aan te sluiten en waar mogelijk gezamenlijk op te trekken met de provincie en buurgemeenten. De raad neemt deze motie aan met de stemmen van de aanwezige fractieleden van de VVD (2) en de SGP (1) tegen.

Informatienota ouderenbeleid

De raad besluit unaniem deze nota voor kennisgeving aan te nemen.