Verslag van de raad 8 november (22-11-2018)

Op 8 november heeft de gemeenteraad vergaderd. U vindt het volledige verslag op http://lingewaal.raadsinformatie.nl. De raad heeft onder andere de volgende besluiten genomen:

Vaststelling Structuurvisie Lingebos

De raad besluit unaniem de nota van zienswijzen Structuurvisie Lingebos e.o. vast te stellen en de Structuurvisie Lingebos e.o. vast te stellen.

Begrotingswijziging 2018 - Veilig Thuis

De raad besluit in te stemmen met de zienswijze voor de conceptbegrotingswijziging 2018 van Veilig Thuis. Daarin wordt ingestemd met de aangepaste begrotingswijziging 2018 en niet ingestemd met de structurele doorwerking voor de begroting 2019.

Rapport rekenkamercommissie Lingewaal

De raad besluit kennis te nemen van het rapport en de raad beveelt unaniem aan het College aan om dit rapport op te nemen in het overdrachtsdocument voor de gemeente West Betuwe.