Manifest van Lingewaal afgerond (06-12-2018)

De gemeenteraad van Lingewaal behandelt tijdens de vergadering op 13 december de najaarsnota 2018. In deze nota staat de financiële tussenstand voor de gemeente. Het is het bestuur en de organisatie gelukt om alle plannen uit het Manifest van Lingewaal te realiseren.

In aanloop naar een herindeling staan fusiegemeenten onder preventief toezicht van de provincie. Wethouder Govert van Bezooijen legt uit: “We moesten terughoudend zijn met nieuwe voornemens. Toch hebben we alles op alles gezet om de voortgang van de projecten uit het Manifest te bewaken. Het college is trots dat alle gewenste voorzieningen er komen. In 2018 vroegen daarom relatief veel projecten en onderwerpen onze aandacht. In Asperen en Heukelum bouwen ze nu de brede scholen en in Herwijnen aan de gymzaal. In september heeft de raad krediet beschikbaar gesteld voor het Centrumplan Vuren en in oktober volgde het krediet voor de Brede School in Spijk. Daarmee zijn de laatste twee projecten uit het Manifest gewaarborgd.”

“Daarnaast is onze gemeente in 2018 verrijkt met andere mooie voorzieningen. De nieuwe stadswal van Heukelum is aangekleed met verlichting, banken en bomen, langs de Gragtdijk is een vrijliggend fietspad aangelegd en het trainingsveld van VV Heukelum is opgeknapt. In Herwijnen is de lang gekoesterde rotonde bij de Graaf Reinaldweg aangelegd. In samenspraak met de Speeltuinvereniging Asperen is een speeltuin aangelegd en zijn naast de oude Rabobank extra parkeerplekken gekomen. Ook is de Structuurvisie Lingebos en omgeving vastgesteld. Deze visie is in samenspraak met belanghebbenden tot stand gekomen. Het biedt ruimte aan kleinschalige ontwikkelingen die aansluiten bij de uitgangspunten van het Manifest en die passen in het landschap.”

Sociaal domein

Binnen het sociaal domein lag de focus voor een belangrijk deel op de vraag hoe West Betuwe op een goede manier invulling kan geven aan haar taken en verantwoordelijkheden vanuit de Wmo 2015, de Jeugdwet en andere regelgeving uit het sociaal domein. Van Bezooijen: “De fusie zagen we als kans voor verdere innovatie. Daar hebben we in nauw overleg met de betrokken maatschappelijke organisaties invulling aan gegeven. Preventie, gebiedsgericht werken en het verbinden van professionals zijn hierbij sleutelwoorden. Ondertussen heeft Welzijn West Betuwe met het project  ‘Particidoen’ initiatieven uit de kernen opgepakt.”

Bouwen aan West Betuwe

Het jaar 2018 stond vooral in het teken van het bouwen aan de nieuwe gemeente. “De drie raden hebben zich verenigd in het West Betuwe Beraad. De ambtenaren van de drie gemeenten hebben samengewerkt in werkgroepen en harmonisatieteams om alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig te treffen. Denk aan zaken als de harmonisatie van verordeningen en beleid, de tijdelijke en definitieve huisvesting van de nieuwe gemeente, de inrichting van de ICT en ga zo maar door”, vertelt Van Bezooijen.

Op koers

“Het uitvoeren van de verschillende programma's uit de begroting 2018 ligt grotendeels op koers. Na verwerking van alle voor- en nadelen komt het verwacht saldo voor de begroting 2018 uit op een positief bedrag van € 106.975. Een mooi positief resultaat naast dat alle Manifestprojecten en beleidsvoornemens zijn gerealiseerd,” sluit Van Bezooijen af.

Raadsvergadering

De raad behandelt op donderdag 13 december de najaarsnota 2018. De raadsvergadering is zoals altijd bij te wonen op de publieke tribune en terug te luisteren via Notubiz. De vergadering begint om 20.00 uur.