Agenda raadsvergadering 8-11-2018 (07-11-2018)

Op donderdag 8 november vergadert de gemeenteraad van Lingewaal om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Asperen. U bent van harte welkom om de vergadering op de publieke tribune bij te wonen. Op de agenda staat:

 1. Opening
 2. Vaststellen en/of aanpassen agenda
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststellen besluitenlijst 11 oktober 2018
 5. Ingekomen stukken
 6. Mededelingen
 7. Vaststellen Structuurvisie Lingebos e.o.
 8. Begrotingswijziging 2018 – Veilig Thuis
 9. Rapport van de rekenkamercommissie Lingewaal: ‘Balanceren tussen Waarden’
 10. Bespreekpunten vanuit Regio Rivierenland
 11. Sluiting

U kunt de vergadering als toehoorder bijwonen of live beluisteren via Notubiz.

Vergaderstukken
De volledige agenda en bijgevoegde stukken staan op www.lingewaal.nl/gemeenteraad. Ook vindt u hier het vergaderschema en meer informatie over de gemeenteraad.

Inspreken
De gemeenteraad vindt het belangrijk om in de voorbereiding op besluiten de mening van inwoners, instellingen en bedrijven te horen. Heeft u een vraag, wens of suggestie? U kunt als inwoner van de gemeente Lingewaal gebruik maken van het spreekrecht en inspreken bij vergaderingen van de gemeenteraad. U kunt zich hiervoor tot op de dag van de vergadering vóór 16.00 uur aanmelden bij de griffie via 0345 – 63 40 00. U kunt vragen naar Herman Dame.