Agenda gemeenteraad (06-09-2017)

Dit item is verlopen op 04-10-2017.

Op donderdag 14 september vergadert de gemeenteraad van Lingewaal om 20.00 uur in het gemeentehuis in Asperen. U bent van harte welkom om de vergadering op de publieke tribune bij te wonen. Op de agenda staat onder andere:

Locatie brede school Manifest Project Spijk

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de zelfstandige locatie voor de nieuwbouw brede school in Spijk.

Duurzaamheidsvisie “Lingewaal energieneutraal in 2030”

De raad wordt voorgesteld deze visie vast te stellen.

Precariobelasting

Om inzicht te krijgen in de effecten en de financiële dekking van de afschaffing van de precariobelasting voor de gemeente West Betuwe wordt de raad gevraagd te besluiten op welke wijze de financiële effecten kunnen worden opgevangen.

Interne klachtenregeling Lingewaal

De raad wordt gevraagd deze regeling vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van het Reglement Intern Klachtrecht, zoals vastgesteld op 19 mei 2005.

Brandbeveiligingsverordening Lingewaal

De raad wordt gevraagd deze verordening vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Brandbeveiligingsverordening Lingewaal 2012, zoals inwerking getreden op 26 april 2012.

De volledige agenda en bijgevoegde stukken vindt u hier.  

Spreekrecht

Wanneer u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dan kunt u dit tot aan de vergaderdag tot uiterlijk 16.00 uur kenbaar maken. U kunt zich aanmelden bij de raadsgriffier dhr. Dame via 0345 – 63 40 00 of h.dame@lingewaal.nl.

Radio-uitzending

De raadsvergadering is rechtstreeks te beluisteren via radio LekWaal FM, via het geluid van de kabelkrant LekWaal TV en de website van LekwaalTV.