Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan binnen de gemeente. In Lingewaal bestaat de gemeenteraad uit 15 raadsleden. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. De raadsgriffier ondersteunt de gemeenteraad op secretarieel, procesmatig en inhoudelijk gebied.

Wat doet de gemeenteraad?

Aan het hoofd van een gemeente staat de gemeenteraad. Het college legt aan de gemeenteraad verantwoording af over genomen besluiten. Als hoogste bestuursorgaan neemt de gemeenteraad belangrijke beslissingen, zoals hoeveel belasting er moet worden betaald en waar de gemeente haar geld aan uitgeeft.
De gemeenteraad heeft een kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. De gemeenteraad bepaalt dus de hoofdlijnen van het beleid en heeft een belangrijke functie als vertegenwoordiger van de bevolking.

Samenstelling

Vergaderingen

Griffie

Nieuws van de gemeenteraad

Rekenkamercommissie