Dijkverbeteringen

Om de waterveiligheid in de omgeving van gemeente Lingewaal ook in de toekomst te garanderen, is het noodzakelijk om op termijn de dijken te versterken. Dijkversterking heeft effect op de woon-, werk- en leefomgeving en is niet eenvoudig. Het is belangrijk om te zoeken naar slimme combinaties van dijkversterkingen met ruimtelijke en economische ontwikkelingen.

MIRT-onderzoek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

De bestuurders van de provincie Zuid-Holland, het waterschap Rivierenland, de gemeenten en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben onlangs het startsein gegeven voor het MIRT-onderzoek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden waarin mogelijke slimme combinaties worden onderzocht. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. In dit programma maken Rijk en regio's afspraken over projecten waaraan zij samen werken. 

Het onderzoek moet binnen twee jaar duidelijk maken waar in het gebied slimme verbindingen tussen waterveiligheid en ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn. Behoud en versterking van de cultuurhistorische identiteit, de ruimtelijke kwaliteit en de economische kracht van het gebied staan daarbij voorop. In het onderzoek worden marktpartijen, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en inwoners nadrukkelijk gevraagd om samen met de overheden actief mee te denken. De komende maanden worden zij op verschillende momenten uitgedaagd om slimme en vernieuwende ideeën aan te dragen voor het combineren van waterveiligheid en gebiedsontwikkeling. Kijk voor meer informatie op www.a5h.nl.

Diefdijklinie

De Diefdijklinie is een bijzondere dijk van 23 kilometer lang. De Diefdijklinie loopt van Fort Everdingen aan de Lek naar Gorinchem aan de Waal. Deze eeuwenoude dijk moet voorkomen dat de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden overstromen, wanneer stroomopwaarts een rivierdijk doorbreekt. De Diefdijklinie bestaat uit de Diefdijk, de Meerdijk, de Nieuwe Zuiderlingedijk, de Zuiderlingedijk en sluit aan op de Waalbandijk in Gorinchem.

De Diefdijklinie is niet overal stabiel genoeg. Daarnaast bestaat op een aantal punten  het gevaar van ‘piping’. Bij piping stroomt er grondwater onder de dijk door. Dat water kan zand meevoeren. Als dit gebeurt, verzwakt de ondergrond en kan de dijk bezwijken. Waterschap Rivierenland verbetert de Diefdijklinie met onder meer grondbermen en constructies. De Diefdijklinie maakt hier deel van uit. Ook wordt de dijk verkeersveiliger gemaakt en worden de Nieuwe Hollandse Waterlinie-elementen opgeknapt. De uitvoering is op dit moment in volle gang. Meer informatie over dit project vindt u op www.dijkverbetering.waterschaprivierenland.nl.

Verkenningsfase dijkverbetering Gorinchem-Waardenburg 

Van Gorinchem in de provincie Zuid-Holland tot aan Waardenburg in de provincie Gelderland voldoen delen van de dijk niet aan de normen. Daarom onderzoekt Waterschap Rivierenland komende jaren welke delen van deze dijk verbeterd moeten worden en hoe deze verbeterd moeten worden om te kunnen voldoen aan de veiligheidsdoelstelling. Dat noemen we de verkenningsfase. Na deze fase volgen nog de planvormings- en uitvoeringsfase. Zo beschermen we het rivierengebied nóg beter tegen overstromingen.

Waarom dit project? 

Nederland toetst periodiek of de rivierdijken aan de veiligheidsnormen voldoen. Deze toetsing is uniek in de wereld en biedt een actueel beeld van onze waterveiligheid. De laatste toetsingsronde (2011) toont aan dat delen van de dijk langs de Waal tussen Gorinchem en Waardenburg niet voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen. Dit betekent niet dat er acute veiligheidsproblemen zijn, maar wel dat er verbetermaatregelen nodig zijn om nu én in de toekomst aan de veiligheidsnormen te voldoen. Daarom zijn we in dit gebied aan de slag. Het betekent dat de komende jaren aanvullend onderzoek plaatsvindt om exact te bepalen welke delen van de dijk moeten worden verbeterd. Een onderdeel van de verkenningsfase is het uitvoeren van grondonderzoek om goed inzicht te krijgen in de grondwaterstanden en de bodemopbouw. Met deze kennis kunnen we definitief vaststellen of een dijkvak versterkt moet worden.

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat. De waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) voeren in het Hoogwaterbeschermingsprogramma maatregelen uit om de primaire waterkeringen aan de veiligheidsnorm te laten voldoen, nu en in de toekomst. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is onderdeel van het nationale Deltaprogramma. Waterschap Rivierenland voert in het kader van het HWBP een aantal projecten uit, waaronder dijkverbetering Gorinchem – Waardenburg.

Meer weten? 

Kijk op de website van Waterschap Rivierenland voor meer informatie over dit project.