Bouwen en verbouwen

Wilt u bouwen of verbouwen? Vraag dan een omgevingsvergunning aan. De omgevingsvergunning omvat alle vergunningen op het gebied van bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

Vergunningsvrij bouwen

De Woningwet geeft de mogelijkheid om bepaalde bouwwerkzaamheden zonder bouwvergunning uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan een (kleine) aanbouw aan de woning, een dakkapel of een schuur. Ook in de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is vergunningsvrij bouwen mogelijk. U moet dan vaak nog wel een melding doen van de bouw.

Online melden 

Omgevingsloket

Wilt u weten of u vergunningsvrij kunt bouwen? Controleer dit via het Omgevingsloket. Op de website Omgevingsloket online kunt u ook aangeven of u gebruik wilt maken van vooroverleg met de gemeente Lingewaal. Op deze manier kunnen wij u vroegtijdig informeren over de procedure van de aanvraag omgevingsvergunning. Bij complexe aanvragen informeren wij u over de procedure, geven we de benodigde adviezen en wijzen we op eventuele risico's. Heeft u vragen? Vraag bij ons de folder Omgevingsvergunning aan of maak een afspraak met een van onze medewerkers via telefoonnummer 0345 - 63 40 00.

Naar het Omgevingsloket online

Doorlooptijd en procedure

De aanvraag van een omgevingsvergunning hoeft maar één procedure te doorlopen. Dat kan een reguliere procedure zijn of een uitgebreide procedure. De behandeltermijn voor een reguliere procedure is acht weken en voor een uitgebreide procedure zes maanden. Deze termijn kan met maximaal zes weken worden verlengd.

Welstandscommissie

Een bouwplan moet voldoen aan de reguliere eisen van welstand. Als u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig hebt, kan het zijn dat de gemeente dit voorlegt aan de welstandscommissie. De welstandscommissie beslist of het bouwplan voldoet aan de welstandseisen. In de welstandsnota van de gemeente staan criteria, waarmee u zelf kunt inschatten of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Nadat u de aanvraag voor een omgevingsvergunning hebt ingediend, volgt de procedure van beoordeling. Dit betreft een oordeel over inpassing in het bestemmingsplan en een oordeel van de welstandscommissie. De commissie vergadert periodiek en brengt advies uit aan de burgemeester en wethouders. Is het oordeel van de welstandscommissie positief dan vindt vervolgens een toetsing aan de bouwtechnische eisen (Bouwbesluit) plaats. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neemt u dan contact op met de Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 0345 - 63 40 00 of info@lingewaal.nl.

Principeverzoek

Wanneer uw verzoek niet past binnen het geldende bestemmingsplan kunt u een principeverzoek indienen. U kunt uw verzoek te richten aan het college van B&W, Postbus 1014, 4147 ZG, Asperen. De legeskosten voor het in behandeling nemen van een principeverzoek bedragen € 245,-. Kijk voor het geldende bestemmingsplan op Ruimtelijkeplannen.nl.

Mantelzorgruimte

Woont u in de gemeente Lingewaal? En krijgt u intensieve zorg en/of ondersteuning van een mantelzorger of bent u een mantelzorger die intensieve zorg en/of ondersteuning geeft? En overweegt u om een (vergunningsvrij) mantelzorgruimte te bouwen/ plaatsen, neemt u dan contact op met het Wmo-loket.

De Wmo consulenten brengen uw situatie in beeld. Als er twijfel bestaat over de aanwezige zorg- of ondersteuningsbehoefte, kan de gemeente een onafhankelijke adviseur inschakelen voor een verklaring.

Als er sprake is van mantelzorg is het creëren van mantelzorgruimten in de vorm van aan-, ver- of nieuwbouw in vele gevallen vergunningsvrij. U mag als burger binnen bepaalde ruimtelijke grenzen zoals deze vermeld staan in het Besluit omgevingsrecht (Bor) vergunningsvrij bouwen.

Bij controle door de gemeente moet u een brief van de gemeente kunnen laten zien dat er sprake is van een mantelzorgsituatie en dat een mantelzorgwoning is toegestaan.

U kunt contact opnemen met het Wmo-loket via telefoonnummer 0345 - 63 40 00 of wmoloket@lingewaal.nl. U kunt ook langskomen bij het Wmo-loket in het gemeentehuis in Asperen. Het loket is geopend op dinsdag- en donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur.

Zie ook