Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u meestal bezwaar maken. U moet binnen 6 weken na het besluit uw bezwaar indienen. Een besluit waartegen u bezwaar kunt maken, is bijvoorbeeld een bouwvergunning voor uw buren, het weigeren van een subsidie of een verkeersbesluit. Soms is tegen een besluit niet eerst bezwaar mogelijk bij de gemeente, maar moet u tegen het besluit meteen beroep instellen bij de rechtbank of de Raad van State. Dit staat dan in het besluit. Wilt u meer informatie over de bezwaarprocedure? Neem dan contact op met Juridische Zaken via telefoonnummer 0345 -63 40 00.

Schriftelijk

U kunt schriftelijk bezwaar indienen door het schrijven van een brief aan de gemeente gericht aan het College van B&W, Postbus 1014, 4147 ZG Asperen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener,
  • de dagtekening,
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en
  • de gronden van het bezwaar.

Afhandeling

Na ontvangst krijgt u zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging. In de meeste gevallen bellen we u nadat uw bezwaarschrift is ontvangen. Dit is bedoeld om te bekijken of er nog onduidelijkheden zijn, of er nog andere relevante informatie is en of er misschien een andere oplossing mogelijk is die uw bezwaren wegnemen. Soms blijkt een bezwarenprocedure achteraf helemaal niet nodig. Vermeld daarom uw telefoonnummer in uw bezwaarschrift.

Als het bezwaarschrift aan alle eisen voldoet nodigen wij u zo snel mogelijk uit voor een hoorzitting van de onafhankelijke commissie bezwaarschriften. De werkwijze van de commissie en wanneer er een hoorzitting van de commissie is vindt u op de pagina commissie bezwaarschriften. Soms is er nog extra informatie of advies nodig van een deskundige buiten de gemeente. Dit kan wat extra tijd kosten. Als we zo’n advies vragen laten we dat aan u weten. Het advies sturen we ook naar u toe zodat u daar op kunt reageren voordat we een beslissing nemen.

Beslissing op bezwaar

Als alle informatie compleet is, neemt de gemeente een beslissing op uw bezwaren. In de beslissing leggen we zo duidelijk mogelijk uit hoe het besluit tot stand is gekomen, op grond van welke regels het is genomen en wat dat voor u betekent. Ook wordt uitgelegd wat u nog kunt ondernemen als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente. De hele procedure duurt zo’n 12 weken.

Niet eens met de beslissing van het college van B en W

Als u het niet eens bent met het besluit van het college van burgemeester en wethouders op het bezwaar, kunt u beroep instellen. U kunt dat meestal doen bij de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U dient het beroep wel binnen zes weken in te dienen, anders neemt de rechtbank uw brief niet meer in behandeling. In het beroepschrift zet u waarom u het met het besluit op het bezwaar niet eens bent. U moet ook een kopie van het besluit meesturen. De rechtbank stuurt u een rekening voor het griffierecht. U krijgt dit bedrag terug als de rechter u in het gelijk stelt.

Niet eens met de beslissing van de rechtbank

Als u het ook niet eens bent met de beslissing van de rechtbank, kunt u hoger beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In de beslissing van de rechtbank staat hoe u dat doet.

Spoedeisende gevallen

Soms kunt u niet wachten op een beslissing op uw bezwaarschrift. Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft tegen een bouwvergunning, maar de vergunninghouder wil niet wachten met de bouw. In dat geval kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. De medewerkers van de rechtbank kunnen u vertellen hoe u het verzoek moet indienen. Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.