Bestemmingsplannen

De bestemmingsplannen van Lingewaal vindt u hieronder. Bij onderstaande plannen zijn pdf's bijgevoegd, die een indicatie geven van het plan. Aan deze pdf's kunt u echter geen rechten ontlenen. Voor de rechtsgeldige documenten verwijzen wij u naar www.ruimtelijkeplannen.nl. Op YouTube staat een uitleg over die website.

Wat is een bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan is een bijzonder plan. Het is namelijk een bindend plan voor zowel overheid als burgers, waarin staat waar er gebouwd mag worden, maar ook op welke wijze grond en gebouwen gebruikt mogen worden. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. In het plan is terug te vinden waar onder andere woningen, winkels, bedrijven, wegen en recreatiegebieden zijn toegestaan. Bestemmingsplannen zijn verplicht voor het gehele grondgebied van de gemeente. Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen, namelijk:

  1. Verbeelding/plankaart
    De Verbeelding / plankaart is een (digitale) plattegrond waarin met kleuren, lijnen en tekens wordt aangegeven wat de bestemming is van de verschillende gronden.
  2. Voorschriften/regels
    In de voorschriften/regels is te lezen wat er binnen een bepaalde bestemming wel en niet mag. In de oudere plannen is sprake van voorschriften, in plannen van na 1 juli 2008 is sprake van regels.
  3. Toelichting
    Het bestemmingsplan gaat vergezeld van een toelichting. Daarin wordt beschreven hoe het plan tot stand is gekomen en wat de ontwikkelingen zijn die te verwachten zijn.

Inspraak

Voordat een bestemmingsplan in werking treedt, loopt er eerst een procedure, waar u de mogelijkheid in krijgt om uw visie te geven en in beroep te gaan. Deze procedure is anders dan die voor andere gemeentelijke besluiten. Meer hierover kunt u lezen bij Bezwaar en Beroep.

Planschade

De Wet ruimtelijke Ordening (Wro) geeft in artikel 6.1 aan dat een belanghebbende onder bepaalde voorwaarden en beperkingen recht kan doen gelden op een tegemoetkoming in de schade als gevolg van planologische maatregelen, bijvoorbeeld de bepalingen van een bestemmingsplan of bestemmingsplanwijziging.

Een aanvraag voor vergoeding van planschade kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Handboek Bestemmingsplannen Komplannen

Het handboek bestemmingsplannen is te beschouwen als een programma van eisen bij het maken van (digitale) bestemmingsplannen, zowel voor de gemeente als voor externe stedenbouwkundige bureaus. Het handboek zorgt voor de standaardisering en uniformering van de bestemmingsplannen van de gemeente Lingewaal. Hierdoor krijgen alle bestemmingsplannen in principe dezelfde systematiek en opbouw.

Plannen in procedure en definitieve plannen