Voornemen en Voorontwerpbestemmingsplan ‘Bommelweg U769’ te Herwijnen

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 07-11-2018
Toelichting:

Voorbereiding bestemmingsplan

Volgens artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken burgemeester en wethouders van Lingewaal bekend dat zij een bestemmingsplan willen voorbereiden voor de realisatie van 1  woning.

Volgens artikel 1.3.1., lid 2, Bro melden wij dat wij geen gelegenheid bieden om zienswijzen omtrent het voornemen tot het voorbereiden van het bestemmingsplan naar voren te brengen en dat wij de betrokken onafhankelijke instanties niet in de gelegenheid stellen advies uit te brengen over dit voornemen.

Ter inzage legging voorontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal maken de ter inzage legging bekend van het voorontwerpbestemmingsplan ‘Bommelweg U769’ te Herwijnen met als planidentificatienummer NL.IMRO.0733.BpHwnBommelwegU769-VO01, zoals bedoeld in de Inspraakverordening Lingewaal 2005.

Toelichting

Op het perceel gelegen aan de Bommelweg heeft de gemeente het voornemen om 1 woning te realiseren. Het perceel heeft nu een woonbestemming zonder bouwvlak waardoor hier geen woningbouw kan plaatsvinden. Om deze reden wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid.

Ter inzage

Vanaf 8 november 2018 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Bommelweg U769’ te Herwijnen gedurende zes weken (t/m 19 december 2018) voor een ieder ter inzage. Het plan is tijdens openingstijden in te zien bij de receptie van het gemeentehuis in Asperen. Buiten de openingstijden om kunt u telefonisch een afspraak maken via 0345 – 63 40 00. Het plan staat ook op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inspraak

Tijdens de termijn van ter inzage legging kunt u, bij voorkeur schriftelijk, een inspraakreactie indienen bij burgemeester en wethouders, Raadhuisplein 3, 4147 AN  Asperen.

Soort bekendmaking: Overig