Heukelum, bazaar Hervormde gemeente

Gegevens bekendmaking
Einde bezwaartermijn: 11-12-2018
Verzenddatum: 29-10-2018
Publicatiedatum: 31-10-2018
Toelichting:

Op 29 oktober 2018 (verzonden 29 oktober 2018) is aan de Hervormde kerk Heukelum een evenementenvergunning (2.25 APV) verleend voor het houden van een bazaar / snuffelmarkt op vrijdag 16 november 2018 van 15.30 tot 21.00 uur in de Hervormde kerk aan de Torenstraat 10 te Heukelum.

Soort bekendmaking: Apv-vergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een vergunning/toestemming hebben verleend.

Indien u zich met één van deze beslissingen niet kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van art. 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit, een gemoti­veerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten: uw naam, adres, de dagtekening en een beschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden waarop het bezwaar berust. Dit bezwaarschrift schorst de werking van het besluit overigens niet.

Voorts kunt u, indien u een bezwaarschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Wij wijzen u er op dat er voor deze procedure griffierechten betaald moeten worden. De tarieven kunt u vinden op de site www.rechtspraak.nl . 

Adres: Rechtbank Gelderland
          Team bestuursrecht
          Postbus 9030, 6800 EM Arnhem

Informatie over de bezwarenprocedure en uw recht op een vergoeding (dwangsom) als de gemeente te laat een besluit neemt, is te vinden op de website van de gemeente Lingewaal (www.lingewaal.nl). Heeft u geen internet dan kunt u de informatie telefonisch opvragen bij de afdeling Bedrijfsvoering en Ondersteuning, juridische zaken via telefoonnummer (0345) 63 40 37.