Bestemmingsplan “Broekgraaf 1, Herwijnen”, gemeente Lingewaal, niet vastgesteld

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 31-10-2018
Toelichting:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 oktober 2018 heeft besloten het bestemmingsplan “Broekgraaf 1, Herwijnen” niet vast te stellen. Het aan de gemeenteraad aangeboden bestemmingsplan voorzag in de realisatie van een militaire radartoren op het perceel met het adres Broekgraaf 1 te Herwijnen. Door de weigering blijft voor de locatie het ‘Reparatieplan Bestemmingsplan Buitengebied 2014” het geldende bestemmingsplan.

Ter inzage

Het raadsbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken ligt vanaf 1 november 2018 zes weken (tot en met 12 december 2018) ter inzage in het gemeentehuis in Asperen tijdens openingstijden of op afspraak. Het ter vaststelling aangeboden ontwerpbestemmingsplan staat op Ruimtelijke Plannen.

Beroep

Tegen het besluit tot weigeren van vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van vrijdag 2 november 2018 gedurende zes weken schriftelijk beroep door belanghebbenden worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit van de gemeenteraad wordt onherroepelijk op donderdag 13 december 2018 tenzij vóór deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Soort bekendmaking: Overig