Bekendmaking voorbereiding bestemmingsplan

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 05-12-2018
Toelichting:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal maken op grond van artikel 1.3.1. Bro (Besluit ruimtelijke ordening) bekend een bestemmingsplan voor te bereiden voor de realisatie van één vrijstaande woning op het perceel A704 aan de Heukelumseweg te Asperen. Conform artikel 1.3.1 lid 2 Bro melden wij dat wij geen gelegenheid bieden om inhoudelijk te reageren op het voornemen tot het voorbereiden van het bestemmingsplan en dat wij de betrokken onafhankelijke instanties niet in de gelegenheid stellen advies uit te brengen over dit voornemen.

Zakelijke omschrijving gesloten anterieure overeenkomst

De gemeente Lingewaal heeft op 22 november 2018 een anterieure overeenkomst conform artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening gesloten ten behoeve van de realisatie van één vrijstaande woning op het perceel A704 te Asperen, gelegen aan de Heukelumseweg.

Hoofdlijnen overeenkomst:

  • De initiatiefnemer heeft de mogelijkheid om in het plangebied onder eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico het initiatief te ontwikkelen en te realiseren.
  • De initiatiefnemer laat voor eigen rekening en risico een aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan ingediend en laat daarvoor de vereiste onderzoeken uitvoeren.
  • De gemeente spant zich in om met inachtneming van het publiekrechtelijk kader en haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid de noodzakelijke (planologische) procedures en de benodigde vergunningenprocedures te voltooien.
  •    De gemeente het vaststellen van een exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro achterwege kan laten door het sluiten van een anterieure overeenkomst waaruit blijkt dat het kostenverhaal vooraf is verzekerd.
  •    Partijen door middel van het sluiten van de overeenkomst het kostenverhaal anderszins willen verzekeren.
  •    Partijen daarnaast de overige voorwaarden en afspraken, evenals hun onderlinge verhouding, in deze overeenkomst wensen vast te leggen.
  • Eventuele planschade komt voor rekening van de initiatiefnemer.

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep worden ingediend.

Soort bekendmaking: Overig