Begroting en verslaglegging

Gedurende het jaar zijn er verschillende momenten waarop het college van burgemeester en wethouders inzicht geeft in de voornemens en realisatie van doelen van de gemeente.

Perspectiefnota

Doel van de perspectiefnota is het maken van beleidskeuzes voor het komende jaar. Deze keuzes hebben betrekking op de verdere jaren, maar kunnen ook wijzigingen zijn op het lopende jaar.

Programmabegroting

Elk jaar stelt de gemeente een begroting op. De begroting is de financiële vertaling van het meerjarenprogramma, waarin staat wat de gemeente de komende jaren aan activiteiten uitvoert. De gemeenteraad stelt de begroting vast.

Voorjaarsnota

De voorjaarsnota geeft een tussentijds inzicht in het verloop van de financiën en maakt duidelijk hoe het gemeentelijke huishoudboekje er in het lopende jaar uit ziet.

Najaarsnota

Met de najaarsnota controleert de gemeente het financiële beleid. De najaarsnota wordt in het laatste kwartaal gepubliceerd en geeft een actueel beeld van de gemeentelijke financiën van het bijna afgelopen jaar.

Jaarverslag

In het jaarverslag legt het college van burgemeesters en wethouders inhoudelijk en financieel verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid.

Burgerjaarverslag

Met het burgerjaarverslag legt de burgemeester verantwoording af aan de gemeenteraad over de manier waarop de gemeente uitvoering geeft aan onderwerpen waarbij de burgers direct betrokken zijn. De items burgerparticipatie en dienstverlening zijn verplicht. Daarnaast is de burgemeester vrij in het bepalen van de inhoud van het verslag.