Bedrijven en verenigingen

Bedrijven en verenigingen in gemeente Lingewaal kunnen gebruikmaken van diverse subsidies om hun pand of accommodatie energieneutraler te maken. Dit is beter voor het milieu en levert zowel een financiële besparing als een energiebesparing op.

Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties.

Sportstichtingen en sportverenigingen kunnen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie gebruikmaken van deze subsidieregeling wanneer zij voldoen aan bepaalde voorwaarden. Voor stichtingen geldt dat zij (een deel van) een sportaccommodatie in eigendom hebben, dat bestemd én in gebruik is voor activiteiten van een sportvereniging. Voor sportverenigingen geldt een lidmaatschap bij een landelijke koepelorganisatie of een bij NOC*NSF aangesloten bond; er wordt een door NOC*NSF erkende tak van sport beoefend. De hoogte van de subsidie is een bepaald percentage van de kosten. De subsidiabele kosten zijn de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur; arbeidskosten zijn niet subsidiabel. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en voor sportstichtingen 15%. Het verschil in subsidiepercentage komt doordat rekening is gehouden met BTW-plicht.
 
Kijk voor meer informatie over deze regeling op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. 

SDE+ subsidie

SDE+ subsidie wordt verstrekt voor de productie van duurzame energie. De subsidie is bedoeld voor bedrijven en instellingen. U kunt subsidie aangevragen voor de productie van duurzame elektriciteit, groen gas en duurzame warmte of de gecombineerde opwekking van duurzame warmte en elektriciteit. Kijk voor meer informatie over deze subsidie op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Sinds 4 januari 2016 kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. In 2016 is er € 70 miljoen subsidie beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassa ketel of pelletkachel en de energieprestatie. De exacte bedragen staan in de apparatenlijsten. Kijk voor meer informatie over deze subsidie op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.

Overige energiesubsidies

In sommige gevallen verstrekt de provincie Gelderland ook energiesubsidies. Heeft u een plan dat niet onder bovengenoemde regelingen valt, dan kunt u voor de zekerheid bij het Provincieloket navragen of er een subsidieregeling bestaat. Neem contact op met het Provincieloket via telefoonnummer 026 - 359 99 99 of e-mail provincieloket@gelderland.nl.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op onderstaande websites.