AVG wetgeving

Rechten van burgers

De gemeente Lingewaal gaat veilig en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Toch kan het voorkomen dat u meer wilt weten over hoe wij omgaan met uw gegevens of dat u het ergens niet mee eens bent. Hieronder wordt beschreven welke rechten u vanaf 25 mei 2018 heeft volgens de Europese privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Recht op inzage

U kunt opvragen welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen de gemeente. U ontvangt een overzicht met:

  • Het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt
  • Welke persoonsgegevens er zijn verwerkt
  • De ontvangers van die gegevens
  • De periode dat de gegevens blijven opgeslagen (bewaard)
  • De herkomst van de gegevens.

Dit recht heeft uiteraard alleen betrekking op uw eigen gegevens en niet op die van een andere persoon.

Verzoek indienen

Als u een algemeen verzoek om inzage wilt doen, kunt u dit doen door gebruik te maken van DigiD. Lukt dit niet of heeft u geen DigiD. Dan kunt een afspraak maken op het gemeentehuis. Een medewerker helpt u dan met het aanvragen van uw verzoek. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon vragen wij u zich te legitimeren.

Algemeen verzoek om inzage  

Procesgang

Binnen een maand ontvangt u bericht over de door u opgevraagde gegevens. Zo kunt u controleren of de gegevens kloppen en of ze op een juiste manier zijn gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens

Een overzicht met persoonsgegevens kan op afspraak op de gemeentehuis worden geraadpleegd.

Als u het niet eens bent met de inhoud van het overzicht of u meent dat de gemeente ten onrechte heeft geweigerd u inzage te geven, dan kunt u een correctieverzoek indienen en of bezwaar maken. Onder het besluit leest u op welke manier u dit kunt doen.

2. Recht op correctie, beperking of verwijdering

Wanneer u onjuistheden hebt gevonden in uw persoonsgegevens, kunt u bij de gemeente een verzoek indienen om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen, af te schermen, te beperken of te verwijderen. Hetzelfde kunt u doen als gegevens onvolledig zijn, u van mening bent dat de gegevens niet van belang zijn voor het doel waarmee ze zijn verzameld of op een andere manier door de gemeente in strijd met de wet worden gebruikt.

U kunt geen gebruik maken van het recht van verwijdering indien wij de gegevens op basis van wettelijke bepalingen moeten bewaren. Bijvoorbeeld bij aanvragen om uitkering of subsidie.

Verzoek indienen

Als u een verzoek om correctie, beperking of verwijdering wilt doen, kunt u dit doen door gebruik te maken van DigiD. Lukt dit niet of heeft u geen DigiD. Dan kunt een afspraak maken op het gemeentehuis. Een medewerker helpt u dan met het aanvragen van uw verzoek. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon vragen wij u zich te legitimeren.

Verzoek tot correctie (rectificatie) 

Verzoek tot beperking van verwerking  

Verzoek tot verwijdering  

Procesgang

De gemeente reageert binnen 1 maand op een correctie-, beperkings- of verwijderingsverzoek. Indien besloten wordt uw gegevens te corrigeren, te beperken of te verwijderen, dan doet de gemeente dit zo spoedig mogelijk. In het geval de gemeente onjuiste gegevens aan andere organisaties heeft doorgegeven, worden deze organisaties zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht van de correctie, beperking of verwijdering.

Als de gemeente besluit om niet tegemoet te komen aan uw verzoek om correctie, beperking of verwijdering, ontvangt u een bericht met een onderbouwing van het besluit.

Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u bezwaar maken. Onder het besluit leest u op welke manier u dit kunt doen.

3. Recht van bezwaar (verzet)

U kunt de gemeente vragen om uw gegevens niet meer te verwerken. Dit is het recht van bezwaar. U kunt alleen van dit recht gebruik maken als uw gegevens worden verzameld voor commerciƫle doeleinden of als u bijzondere persoonlijke redenen hebt om u te verzetten.

Verzoek indienen

Als u gebruik wilt maken van uw recht van bezwaar, kunt u dit doen door gebruik te maken van DigiD. Lukt dit niet of heeft u geen DigiD. Dan kunt een afspraak maken op het gemeentehuis. Een medewerker helpt u dan met het aanvragen van uw verzoek. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon vragen wij u zich te legitimeren.

Bezwaar tegen verwerking indienen  

Procesgang

De gemeente beslist binnen een maand of het bezwaar gerechtvaardigd is. Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u bezwaar maken. Onder het besluit leest u op welke manier u dit kunt doen.

Let op!

Aanvragen die niet via DigiD of persoonlijk worden ingediend, worden niet in behandeling genomen, omdat de gemeente de identiteit van de aanvrager niet met zekerheid kan vast stellen. 

Waar kan ik terecht met vragen?

De functionaris gegevensbescherming van de gemeente Lingewaal houdt toezicht op de bescherming van privacy binnen de Gemeente Lingewaal. De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar op info@lingewaal.nl. Ook voor klachten over de wijze waarop de gemeente Lingewaal met persoonsgegevens om gaat kunt u terecht bij de functionaris gegevensbescherming.

Klacht indienen

Als u vindt dat de gemeente onzorgvuldig is omgegaan met uw privacy of ten onrechte uw persoonsgegevens heeft verwerkt, dan kunt u online een klacht indienen. Wij streven ernaar uw klacht binnen een maand af te handelen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de landelijke toezichthouder op privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens.