Bestemmingsplannen

Wat is een bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan is een bijzonder plan. Het is namelijk een bindend plan voor zowel overheid als burgers. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Het bestemmingsplan geeft aan waar er mag worden gebouwd, maar ook op welke wijze grond en gebouwen gebruikt mogen worden. In het plan is terug te vinden waar o.a.: woningen, winkels, bedrijven, wegen en recreatiegebieden zijn toegestaan. Bestemmingsplan zijn verplicht voor het gehele grondgebied van de gemeente. De bestemmingsplannen van Lingewaal staan op de gemeentelijke website, maar zijn ook te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl.

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen:

Verbeelding / plankaart

De Verbeelding / plankaart is een (digitale) plattegrond waarin met kleuren, lijnen en tekens wordt aangegeven wat de bestemming is van de verschillende gronden.

Voorschriften/Regels

In de voorschriften/regels is te lezen wat er binnen een bepaalde bestemming wel en niet mag. In de oudere plannen is sprake van voorschriften, in plannen van na 1 juli 2008 is sprake van regels.

Toelichting

Het bestemmingsplan gaat vergezeld van een toelichting. Daarin wordt beschreven hoe het plan tot stand is gekomen en wat de ontwikkelingen zijn die te verwachten zijn.

Inspraak

Voordat een bestemmingsplan in werking treedt, loopt er eerst een procedure, waar u de mogelijkheid in krijgt om uw visie te geven en in beroep te gaan. Deze procedure is anders dan die voor andere gemeentelijke besluiten. Meer hierover kunt u lezen op de pagina Bezwaar en Beroep, onder de kop Bestemmingsplannen.

Handboek Bestemmingsplannen Komplannen

Het handboek bestemmingsplannen is te beschouwen als een programma van eisen bij het maken van (digitale) bestemmingsplannen, zowel voor de gemeente als voor externe stedenbouwkundige bureaus. Het handboek zorgt voor de standaardisering en uniformering van de bestemmingsplannen van de gemeente Lingewaal. Hierdoor krijgen alle bestemmingsplannen in principe dezelfde systematiek en opbouw.  U vindt het Handboek aan de rechterkant van deze pagina.

Plannen in procedure en definitieve plannen